כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

מחירון

ניטול בייצוא

  מחיר בש”ח
משגור עד 50 ק"ג - ללא בלדרות וחקלאות. 47.07
משגור מעל 50 ק"ג ועד 100 ק"ג - ללא בלדרות וחקלאות 64.87
לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם (מעל ה- 100 הראשונים) - ללא בלדרות וחקלאות 28.1
בנוסף - לכל יחידה במשגור - ללא בלדרות וחקלאות 4.99
מחיר קבוע לכל ק"ג חקלאות או חלק ממנו 0.3
מחיר קבוע לכל ק"ג בלדרות או חלק ממנו 1.18
לכל ק"ג משגור מסוכן או חלק ממנו 150 %
מהמחיר לניטול

אחסנה רגילה בייצוא

אחסנה רגילה עד 10 ק"ג או חלק ממנו מחיר בש”ח
מהיום הראשון עד היום השלישי 0
ביום הרביעי 7.31
ביום החמישי 10.12
ביום השישי 15.73
ביום השביעי 21.33
ביום השמיני 27.92
ביום התשעי 34.48
ביום העשירי 40.97
תוספת לכל יום מהיום האחד עשר ועד העשרים 7.48
תוספת לכל יום מהיום העשרים ואחד ועד היום החמישים 12.14
תוספת לכל יום מהיום החמישים ואחד והלאה 14.95
אחסנה רגילה מעל 10 ק"ג, ולכל 100 ק"ג או חלק מהם מחיר בש”ח
מהיום הראשון עד היום השלישי 0
ביום הרביעי 9.75
ביום החמישי 13.47
ביום השישי 20.96
ביום השביעי 28.45
ביום השמיני 37.24
ביום התשעי 45.96
ביום העשירי 54.6
תוספת לכל יום מהיום האחד עשר ועד העשרים 9.97
תוספת לכל יום מהיום העשרים ואחד ועד היום החמישים 16.15
תוספת לכל יום מהיום החמישים ואחד והלאה 19.97

אחסנה מיוחדת בייצוא

אחסנה בכספת לכל יום מחיר בש”ח
ערך משגור ב$ עד 10,000 26.67
ערך משגור ב$ 10,001-25,000 52.98
ערך משגור ב$ 25,001-50,000 79.66
ערך משגור ב$ 50,001-100,000 108.82
ערך משגור ב$ 100,001-150,000 178.6
ערך משגור ב$ 150,001-200,00 216.02
ערך משגור ב$ 200,001-250,000 252.16
ערך משגור ב$ 250,001-300,000 288.73
לכל 100,000$ ערך משגור נוסף 36.11
אחסנה במחסן שמור, לכל 100 ק"ג לכל יום מחיר בש”ח
מהיום הראשון ועד היום העשירי 10.45
מהיום האחד עשר עד היום העשרים 20.54
מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים 32.94
מהיום החמישים ואחד והלאה 70.25
אחסנה בקירור רגיל מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 41.5
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 24.64
אחסנה בקירור עמוק (-18º) מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 62.05
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 37.37
אחסנה בקירור מבוקר טמפרטורה (18º-25º) מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 62.05
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 37.37
אחסנה בחדר רדיואקטיבי מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 21.33
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 24.64
אחסנה בחדר הסגר מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 21.33
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 24.64
אחסנה משגור מסוכן 150%
ממחיר אחסנה רגילה

ניטול בייבוא

  מחיר בש”ח
משגור עד 50 ק"ג - ללא בלדרות 40.48
משגור מעל 50 ק"ג ועד 100 ק"ג - ללא בלדרות 55.81
לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם (מעל ה- 100 הראשונים) - ללא בלדרות 24.15
בנוסף - לכל יחידה במשגור - ללא בלדרות 4.28
מחיר קבוע לכל ק"ג בלדרות או חלק ממנו 2.02
לכל ק"ג משגור מסוכן או חלק ממנו 150%
מהמחיר לניטול

אחסנה רגילה בייבוא

אחסנה רגילה עד 10 ק"ג או חלק ממנו מחיר בש”ח
מהיום הראשון עד היום השלישי 0
ביום הרביעי 7.31
ביום החמישי 10.12
ביום השישי 15.72
ביום השביעי 21.33
ביום השמיני 27.92
ביום התשעי 34.48
ביום העשירי 40.97
תוספת לכל יום מהיום האחד עשר ועד העשרים 7.48
תוספת לכל יום מהיום העשרים ועד היום החמישים 12.14
תוספת לכל יום מהיום החמישים ואחד והלאה 14.95
אחסנה רגילה מעל 10 ק"ג, ולכל 100 ק"ג או חלק מהם מחיר בש”ח
מהיום הראשון עד היום השלישי 0
ביום הרביעי 9.75
ביום החמישי 13.47
ביום השישי 20.96
ביום השביעי 28.45
ביום השמיני 37.24
ביום התשעי 45.96
ביום העשירי 54.6
תוספת לכל יום מהיום האחד עשר ועד העשרים 9.97
תוספת לכל יום מהיום העשרים ועד היום החמישים 16.15
תוספת לכל יום מהיום החמישים ואחד והלאה 19.97

אחסנה מיוחדת בייבוא

אחסנה בכספת לכל יום מחיר בש”ח
ערך משגור עד 10,000 $ 45.35
ערך משגור 10,001 $ עד 25,000 $ 83.68
ערך משגור 25,001 $ עד 50,000 $ 122.56
ערך משגור 50,001 $ עד 100,000 $ 199.79
ערך משגור 100,001 $ עד 150,000 $ 306.9
ערך משגור 150,001 $ עד 200,000 $ 338.31
ערך משגור 200,001 $ עד 250,000 $ 431.48
ערך משגור 250,001 $ עד 300,000 $ 492.74
לכל 100,000 $ ערך משגור נוסף 64.3
אחסנה במחסן שמור, לכל 100 ק"ג לכל יום מחיר בש”ח
מהיום הראשון ועד היום העשירי 12.68
מהיום האחד עשר עד היום העשרים 24.95
מהיום העשרים ואחד עד היום החמישים 39.98
מהיום החמישים ואחד והלאה 85.29
אחסנה בקירור רגיל מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 50.35
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 29.89
אחסנה בקירור עמוק (-18º) מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 75.22
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 45.35
אחסנה בקירור מבוקר טמפרטורה (18º-25º) מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 75.22
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 45.35
אחסנה בחדר רדיואקטיבי מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 25.88
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 29.89
אחסנה בחדר הסגר מחיר בש”ח
מחיר קבוע למשגור 25.88
תוספת לכל 100 ק"ג לכל יום 29.89
אחסנה משגור מסוכן 150%
ממחיר אחסנה רגילה
  מחיר בש”ח
פיצול מטען אחוד - לכל פעולת פיצול של משגור אחיד 37.36
בנוסף - תוספת לכל יחידה שפוצלה 4.92
פיצול שטר מטען מקורי לשטרי מטען פנימיים אחרי קליטה (לטופס איתור לכל שטר מטען פנימי) 37.41
שליפה מטען או פירוט לפני בדיקת מכס 42.81
בנוסף - תוספת לכל יחידה נבדקת 6.71
שינוי מקום אחסון לפי בקשה (למשגור) 42.81
שליפה חוזרת של מטען או החזרת מטען לאחסון (למשגור) 51.87
החלפת תווית ביצוא ובייבוא 11.23
בנוסף - תוספת לכל תווית 2.15
ספירת יחידות במשגור (למשגור) 42.81
בנוסף - תוספת לכל יחידה 2.15
שקילה - מטען רגיל (למשגור) 42.81
לשקילה חוזרת בחקלאות 0
קליטה מיידית שלא במסגרת רגילה (באישור מנהל התפעול), ובלבד שלא תפחת מ-203.23 ש"ח 150 %
מהמחיר לניטול
שחרור משגור ביבוא ממחסן הסב"נים לאחר העברתו לשם, בהתאם להוראות פקודת המכס, בלבד שלא תפחת מ-100.50 ש"ח או מעלות ההובלה בפועל הגבוה מבין השניים 130 %
מהמחיר לניטול
אריזת מטען בחבקים - עד 5 חבקים/Strapping of cargo up to 5 straps 13.93
מעל 5 חבקים (מחיר קבוע)/More than 5 straps 27.78
תוספת לכל חבק/Additional charge per strap 2.77
מתן העתקי מסמכים מהארכיון (לכל העתק)/ Supply of copies of documents archived (per copy 36.92
העברת ציוד מוטס למסוף אחר 36.92
שינוי מבנה טיסה לפי הוראות חברת התעופה לכל 100 ק"ג 12.81
פריקה וטעינה ל 1000 ק"ג 102.29
מחיר בש"ח עבור כל 1/2 שעת עבודה או חלק ממנה מחיר בש”ח
עובד נותן השירות 35.29
למלגזה עד 5 טון 35.29
מלגזה בין 5 ל 12 טון 196.76
מלגזה מעל 12 טון 295.09
טרקטור / מסוע 59.34
מטען לסיפון תחתון / עליון 164.12
דוליס 10 רגל 13.35
דוליס 20 רגל 26.74
1. ערך דולרי הינו ערך בדולרים של ארה"ב – ייתכנו הפרשי שער. 
2. ניטול בגין מטען חריג שמשקלו מעל 11 טון בייבוא ובייצוא יחויב בתוספת בשיעור של 15%. 
3. המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ. 
4. יום – לרבות חלק של יום. 
5. 100 ק"ג – לרבות חלק מהם.
6. המחירים המופיעים להלן הינם על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל תעופה בן-גוריון), התשנ"ח 1998 ,עדכון אחרון מיום 18 לפברואר 2024  

 

 

  שלח