כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

תקנון לשימוש באתר האינטרנט Swissport.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר: swissport
החברה: סוכן ; חברת תעופה ; בלדר וכו'
המנוי: בעל פרטי הגישה
האחראי: מנהל מטעם החברה

 1. השימוש באתר הינו באחריות המנוי בלבד. מטרת החברה היא לספק אתר שימושי ונוח למשתמש אך החברה אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה ממליצה לשמור העתקים של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל תענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש או אי השימוש באתר לרבות תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המנוי. 
   
 2. החברה אינה מתחייבת כי האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומי צד שלישי, ותכני האתר) ייענה לדרישות המשתמש, או כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, בין ישיר או עקיף, לרבות עגמת נפש, אבדן רווחים וכיוצא בזה שייגרמו עקב כך.
   
 3. הגבלת אחריות בנוגע לשימוש באתר - החברה ו\או כל מי מטעמה, לרבות כל המעורב בהקמתו או תפעולו של האתר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר), לא יישאו בשום אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי, נסיבתי או עקיף, הנובעים מהשימוש, או מאי היכולת לעשות שימוש, באתר ו\או בתכני האתר, וזאת בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, הרשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם החברה מודעת לאפשרות שיגרם נזק מעין זה או לא.
   
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
   
 5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון או על פי הנחיית האחראי.
   
 6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
   
 7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
   
 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו\או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
   
 9. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
   
 10. השלמת תהליך הרישום לאתר על ידי מנהל האתר, מותנת באישור האחראי.
   
 11. באחריות הגורם האחראי לעדכן את החברה לגבי ביטול המנוי בעת סיום העסקתו או בכל מקרה אחר על פי שיקול דעתו הבלעדית.
   
 12. החברה מאשרת כי המנוי מוסמך על פיה לבצע פעולות באתר כגון הזמנת שירותים ומתן פקודות עבודה לביצוע פעולות שירות במטען, כמו כן החברה מתחייבת לשאת בתשלום עבור פעולות אלו.
   
 13. פקודות עבודה שנפתחו באתר, כל פקודה נוספת שתועבר לאתר על ידי החברה באמצעות אמצעי תקשורת אחר, במקרה של התנגשות במסרים, המידע באתר הוא הקובע.
   
 14. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי\זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
   
 15.  מחירון השירותים של החברה כפי שמפורסם באתר וחישוב המחירים באמצעות המחירון עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד, גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.
   
 16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
   
 17. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
   
 18. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
   

 

  שלח