כניסה למערכת

הישאר רשום

מחשבון מחירים

סוג מטען
קליטה מיידית מיוחדת

תוצאה
שרותי ניטול ביבוא
שרותי אחסון ביבוא
סה"כ לפני מע"מ
מע"מ 17%
סה"כ לתשלום
ט.ל.ח

מחשבון האתר עומד לשירותכם ולנוחיותכם בלבד גובה החיוב בפועל יהא אך ורק בהתאם לנתוני המטען בפועל על פי חישוב שייערך בעת מתן השירותים ובהתאם לחשבונית שתוצא על ידי החברה.

ישנם מטענים המחוייבים ב-27 ש"ח דמי הרשאה לרש"ת.

אחסנת משלוחים מתכלים במסוף המטענים של סוויספורט

15 לדצמבר 2011

 הנדון: אחסנת משלוחים מתכלים במסוף המטענים של סוויספורט

במסגרת מאמציה התמידיים של סוויספורט לשיפור וייעול השירות ללקוחותיה, ובמטרה לבצע "יישור קו" בכל
הקשור לאחסנת משלוחים של מטענים מתכלים במסוף המטענים של סוויספורט שירותי מטען ישראל בע"מ
(לעיל ולהלן: "סוויספורט"), ובדגש על אופן מתן הוראות האחסון ביחס למטענים מתכלים על ידי חברת
התעופה/סוכן המטען ביחס למשלוחים אלה, מצ"ב כנספח למכתבי זה, לידיעתכם ולשימושכם, סיכום קצר של
אופן אחסון משלוחים אלה במסוף סוויספורט והאופן בו הנכם מתבקשים להנחות את סוויספורט ביחס לאחסון
מטענים אלה.
הנכם מתבקשים להעביר מסמך זה לכל אחד מהעובדים ו/או מהלקוחות הרלוונטיים, ולפעול אך ורק בהתאם
להוראות המפורטות במסמך המצ"ב. זאת, על מנת להבטיח את אחסנת המטען כראוי וכנדרש.
בתמצית, יצוין כי הוראות לאופן אחסון מטענים מתכלים נמסרות לסוויספורט מחברת התעופה. ככל שמתקבלות
הוראות מבעל/סוכן מטען ביחס לאחסון מטען מתכלה נושא שטר מטען פנימי במסגרת שטר מטען מאסטר –
הוראות אלה תגברנה על הוראות חברת התעופה. בכל מקרה, מהסיבות המפורטות בנספח המצ"ב, סוויספורט
אינה מסתמכת על הוראות ניטול המצויות על גבי אריזות המטען, ככל שישנן הוראות כאלה, ואלה אינן מחייבות
את סוויספורט.
כאמור, המסמך המצ"ב מכיל את ההוראות המפורטות, והנכם מתבקשים לפעול על פי האמור בו. ההוראות
המפורטות בו תכנסנה לתוקף וסוויספורט תפעל על פיהן החל מיום 1 לינואר 2012 . נבקש כי תיערכו ותפעלו
בהתאם.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה ויעיל.
בברכה,
אודי דרור – מנהל מסחרי
סוויספורט שירותי מטען ישראל בע"מ
  שלח